?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Ud应用工程目理软g——徏文Y?/title> <meta name="keywords" content="工程目理APPQ徏文APPQ项目管理手机应? /> <meta name="description" content="建文APPQ采用“互联网+目理”应用的协同工作模式Q“互联网+目理”ƈ不是单的两者相加,而是利用信息通信技术以及互联网q_Q让互联|与工程目深度融合Q生化学反应创造新的发展生态? /> <script src="../js/jquery-1.8.2.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="software.css" /> <link rel="stylesheet" href="screen.css" /> <link href="../css/index.css?v=10.1" rel="stylesheet" /><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../images/sou.png" media="screen" /> <link href="../css/xiala.css?v=10.1" rel="stylesheet" /><script src="../js/baidu#js?v=10.1"></script> <script type="text/javascript"> $(function () { var qcloud = {}; $('[_t_nav]').hover(function () { var _nav = $(this).attr('_t_nav'); clearTimeout(qcloud[_nav + '_timer']); qcloud[_nav + '_timer'] = setTimeout(function () { $('[_t_nav]').each(function () { $(this)[_nav == $(this).attr('_t_nav') ? 'addClass' : 'removeClass']('nav-up-selected'); }); $('#' + _nav).stop(true, true).slideDown(200); }, 150); }, function () { var _nav = $(this).attr('_t_nav'); clearTimeout(qcloud[_nav + '_timer']); qcloud[_nav + '_timer'] = setTimeout(function () { $('[_t_nav]').removeClass('nav-up-selected'); $('#' + _nav).stop(true, true).slideUp(200); }, 150); }); }); </script> <style> .filetree li a{ text-decoration:none; color:black; } a:hover{ color:#ff6a00; } .tree-content1 table tr td a{ color:black; } </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="min-width:1422px;overflow:hidden;width:100%;"> <div class="list" style="height:164px;"> <div class="logo" align="center"> <img valign="middle" style="position:relative;top:10px;" src="../images/logo.png" /><br /> <!--<span style="position:relative;top:60px;left:10px; color:#fff;font-size:22px;text-align:center;">400-666-0735</span>--> </div> </div> <script src="../js/header-software.js?v=10.1"></script> <div class="right_sevice"> <!--<a onclick="kefu()" class="r1">在线客服</a>--> <a class="r1" target="_blank">在线试用</a> <a class="r1" target="_blank">APP下蝲</a><a class="r3" href="../weixin.html">微信试用</a> <a class="r2" href="../yanshi.html"> <img src="../images/预约.png" /> </a> <img class="wx_code" src="../images/erweima.png" style="display: none;" /> <img class="app_code" src="../images/erweima.png" /> </div> <script src="jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function kefu(){ var H = $(window).height(); var W = $(window).width(); var t = H/2-250; var l = W/2-250; window.open(" http://p.qiao.baidu.com/cps/chat?siteId=6097723&userId=8135096","","top="+t+",left="+l+",width=500,height=500"); } $(function() { $('.r3').hover(function(){ $('.wx_code').show(); },function(){ $('.wx_code').hide(); }); $('.r4').hover(function(){ $('.app_code').show(); },function(){ $('.app_code').hide(); }); }); </script> <div id="popDiv" class="mydiv" style="display:none;"> <div align="right" style="padding:2px;z-index:2000;font-size:12px;cursor:pointer;position:absolute;right:0;" onclick="closeDivFun()"> <span style="border:1px solid #000;width:12px;height:12px;line-height:12px;text-align:center;display:block;background-color:#FFFFFF;left:-20px;">×</span> </div> <p style="text-align:center;margin-top:30PX"><img src="../images/software/合同.png" style="width:50px;" /></p> <p style="text-align:center;margin-top:20PX;font-size:15px;">合同是经效益的Ҏ依据和保?<b style="color:#1296db">请选择</b></p> <button type="button" onmouseover="this.style.backgroundColor = '#daf3fa'" onmouseout="this.style.backgroundColor = '#ffffff';" onclick="window.location.href = 'software-htchengbao.html'">承包商版</button> <button type="button" onmouseover="this.style.backgroundColor = '#daf3fa'" onmouseout="this.style.backgroundColor = '#ffffff';" onclick="window.location.href = 'software-htjiafang.html'">甲方?/button> </div> <script> //弹出调用的方? function showDivFun(){ document.getElementById('popDiv').style.display='block'; } //关闭事g function closeDivFun(){ document.getElementById('popDiv').style.display='none'; } </script> <div class="software"> <div class="software-case"> <table style="border-bottom:1px solid #d4d4d4;"> <tr> <td> <a href="software.html"> <img src="../images/software/甲方?png" /> </a> </td> <td> <a href="software-shigong.html"> <img src="../images/software/施工.png" /> </a> </td> <td> <a href="software-jicheng.html"> <img src="../images/software/q.png" /> </a> </td> <td> <a href="software-zhuangshi.html"> <img src="../images/software/装修.png" /> </a> </td> <td> <a href="software-yuanlin.html"> <img src="../images/software/园林工程.png" /> </a> </td> <td> <a href="software-dianli.html"> <img src="../images/software/水电.png" /> </a> </td> <td> <a href="software-yangzhi.html"> <img src="../images/software/农业.png" /> </a> </td> <td > <a href="software-gangkou.html"> <img src="../images/software/港口.png" /> </a> </td> <td> <a href="software-app.html"> <img src="../images/software/app.png" style="background-image: url('../images/bg.png');border-radius:5px; padding:5px;"/> </a> </td> <td> <a href="software-kancha.html"> <img src="../images/software/地质.png" /> </a> </td> </tr> <tr style="height:30px;"> <td> <a href="software.html"> 投资/基徏/城投/PPP ? </a> </td> <td> <a href="software-shigong.html"> 施工d? </a> </td> <td> <a href="software-jicheng.html"> pȝ集成/q/工程 </a> </td> <td> <a href="software-zhuangshi.html"> 装饰装修? </a> </td> <td> <a href="software-yuanlin.html"> 园林工程? </a> </td> <td> <a href="software-dianli.html"> 电力工程? </a> </td> <td> <a href="software-yangzhi.html"> 农业L工程? </a> </td> <td> <a href="software-gangkou.html"> 港口工程? </a> </td> <td> <a href="software-app.html"> Ud应用版(APPQ? </a> </td> <td> <a href="software-kancha.html"> 地质勘察? </a> </td> </tr> <tr> <td> <a href="software-EPC.html"> <img src="../images/software/EPC.png" /> </a> </td> <td> <a href="software-zizhi.html"> <img src="../images/software/施工特.png" /> </a> </td> <td> <a href="software-xiaofang.html"> <img src="../images/software/消防.png" /> </a> </td> <td> <a href="software-tongxin.html"> <img src="../images/software/通信.png" /> </a> </td> <td> <a href="software-jiaotong.html"> <img src="../images/software/交?png" /> </a> </td> <td> <a href="software-lianying.html"> <img src="../images/software/联营挂靠.png" /> </a> </td> <td> <a href="software-shangchao.html"> <img src="../images/software/市.png" /> </a> </td> <td> <a href="software-zhaocai.html"> <img src="../images/software/|上招标.png" /> </a> </td> <td > <a href="javascript:showDivFun()"> <img src="../images/software/合同.png"/> </a> </td> <td> <a href="software-zaojia.html"> <img src="../images/software/造h.png" /> </a> </td> </tr> <tr style="height:30px;"> <td> <a href="software-EPC.html"> EPC? </a> </td> <td> <a href="software-zizhi.html"> 施工特资质? </a> </td> <td> <a href="software-xiaofang.html"> 消防工程? </a> </td> <td> <a href="software-tongxin.html"> 通信工程? </a> </td> <td> <a href="software-jiaotong.html"> 交通工E版 </a> </td> <td> <a href="software-lianying.html"> 联营挂靠? </a> </td> <td> <a href="software-shangchao.html"> q锁商超Q?SQ店? </a> </td> <td> <a href="software-zhaocai.html"> |上招采版(O2O/B2BQ? </a> </td> <td> <a href="javascript:showDivFun()"> 合同理 </a> </td> <td> <a href="software-zaojia.html"> 造h工程? </a> </td> </tr> </table> </div> <div class="app"> <a name="tab"></a> <div class="app-title"><p><b>1、徏文APP</b></p></div> <div class="app-left"> <p>建文APPQ采用“互联网+目理”应用的协同工作模式Q“互联网+目理”ƈ不是单的两者相加,而是利用信息通信技术以及互联网q_Q让互联|与工程目深度融合Q生化学反应创造新的发展生态?/p> </div> <div class="app-left"> <img src="images/app/app-1.png" style="width:100%;" /> <p style="width:30%;text-align:center"> <a > <img src="images/app/app-2.png" /> </a> <a style="margin-left:30px"> <img src="images/app/app-3.png" /> </a> </p> </div> <div class="app-title"><p><b>2、品介l?/b></p></div> <div class="app-left" > <table> <tr> <td style="width:400px;"> <img src="../img/chanping/app.png" alt="政府投资与基建工E项目进度管理系lY件_甲方目计划理pȝapp-建文软g" style="width:400px" /> </td> <td style="width:500px;"> <b style="color:#ff6a00">目看板</b><br /> 所有项目当前成本、进度、质量、安全、结、支付情?<br /> <b style="color:#ff6a00">形象q度</b><br /> 随时汇报施工现场的进度照片、进度视频、文字描q?<br /> <b style="color:#ff6a00">待审程</b><br /> 随时随地Q审Ҏ有的程;<br /> <b style="color:#ff6a00">待办提醒</b><br /> 待办、待阅、待处理事宜实时提醒Q支持推送到微信提醒;<br /> </td> </tr> <tr> <td> <b style="color:#ff6a00">目巡检</b><br /> Ud巡检Q随手记录施工现场问题,支持查、整攏V验证的督办;<br /> </td> <td style="padding-left:130px;"> <img src="images/app/app-5.png" style="width:350px;" alt="目巡检"/> </td> </tr> <tr> <td> <img src="images/app/app-6.png" style="width:350px;" /> </td> <td>        采用<b style="color:#ff6a00;">“互联网+APP”模式,</b>对外招投标、施工现场、采购库存、项目经理部、企业总部、承包商、监理方、设计方{通过建文APPq接hQ将q去制约工程协作创新的环节化解掉Q把孤岛式项目部q接hQ让目现场驱动各个部门、各个协作方Q让企业从上C各部门转变为服务型职能Q一切工作ؓ目展开? </td> </tr> <tr> <td>         深度l合手机Ud端方侉K集各cL据的Ҏ(如:囄、视频、GPS定位、及时交换信息与q播发布{)Q将APP与电脑端完美整合QŞ成待审待办、计量支付、Ş象进度、质量、E、设计、签证、现场验收、工E报告、施工日志、现料的Ud理C验? </td> <td style="padding-left:130px;"> <img src="images/app/app-7.png" style="width:350px;" alt="“互联网+APP”模?/> </td> </tr> </table> </div> <div class="app-title"><p><b>3、互联网+APP</b></p></div> <div class="app-left"> <table> <tr> <td> <img src="images/app/1.png" style="width:40px;" /> </td> <td> <b style="color:#ff6a00">目地图</b><br /> 采用GPS定位技术,在高清地图上标注目所在位|? </td> <td> <img src="images/app/2.png" style="width:40px;" /> </td> <td> <b style="color:#ff6a00">支付甌</b><br /> 依据计量单、承包合同,甌工程ƾ? </td> </tr> <tr> <td> <img src="images/app/3.png" style="width:40px;" /> </td> <td> <b style="color:#ff6a00">采购?/b><br /> 现场目部直接通过APP提交材料需求计划单、采购单Q? </td> <td> <img src="images/app/4.png" style="width:40px;" /> </td> <td> <b style="color:#ff6a00">质量?/b><br /> 检查、整攏V验证的信息直接输入UdAPPpȝ? </td> </tr> <tr> <td> <img src="images/app/5.png" style="width:40px;" /> </td> <td> <b style="color:#ff6a00">安全?/b><br /> 日常巡回查、季节性检查和节假日检查、班l的自检和交接检查? </td> <td> <img src="images/app/6.png" style="width:40px;" /> </td> <td> <b style="color:#ff6a00">施工日志</b><br /> Ҏ天的形象q度、劳务、材料、机械情况了如指? </td> </tr> <tr> <td> <img src="images/app/7.png" style="width:40px;" /> </td> <td> <b style="color:#ff6a00">工程{证</b><br /> 可在手机端完成施工过E中发现、发生图U或合同以外的签证; </td> <td> <img src="images/app/8.png" style="width:40px;" /> </td> <td> <b style="color:#ff6a00">备用金管?/b><br /> 实现手机内部银行功能Q直接向单位财务q行借款、还ƾ、报销{胦务功能? </td> </tr> </table> </div> </div> </div> <script src="../js/foot-software.js?v=10.1"></script> </div> <a href="http://www.oqdqxu.live/"><span class="STYLE1">11ѡ5</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.641479.live">play task׬Ǯ</a> <a href="http://www.5892116.live">С׬Ǯܲ</a> <a href="http://www.tanqd.com.cn/">足球指数即时赔率</a> <a href="http://www.8645765.live">һ׬Ǯа</a> <a href="http://www.536594.live">װƷ׬Ǯô</a> <a href="http://www.540973.live">nbaȷֱ</a> <a href="http://www.xowoa.com/">甘肃11选5</a> <a href="http://www.3009255.live">л׬Ǯ</a> <a href="http://www.5805266.live">׾׬Ǯ</a> <a href="http://www.615473.live">齫ô</a> <a href="http://www.zegfo.com/">广西快乐十分</a> <a href="http://www.581818.live">粶ʥֺ</a> <a href="http://www.3428494.live">Ե׬Ǯ</a> <a href="http://www.107642.live">2018׬Ǯд</a> <a href="http://www.216208.live">΢Ųôֵֵ</a> <a href="http://www.2556914.live">Ǹ׬Ǯ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html><script src="jquery.treeview.js"></script>